THAI ENGINEERING AND SERVICES CO., LTD.
+66 (0)2328-8734-5
MENU

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น www.tes-company.com ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น ไอพีแอดเดรส (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทางานของบริษัทฯ หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
1) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน
2) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
3) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น


การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว. โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงผูบริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของบริษัทฯ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกาหนดเหล่านี้


การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ


การรักษาความปลอดภัยและความลับ
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัคร และลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้สาหรับ เข้าสู่ระบบ บริษัทฯ จะทราบชื่อผู้ใช้งานของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก“ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้


การปฏิบัติตามนโยบายฯ และการติดต่อกับบริษัทฯ
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด (TES) ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการกำหนดถึงแนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในกิจกรรมทางธุรกิจของ บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังต่อไปนี้


นิยามของ “คอร์รัปชั่น”
คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การแสวงหาอานาจ ประโยชน์ หรือการติดสินบนโดยวิธีการที่ผิดทานองคลองธรรมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ รวมถึงการกระทาทุกอย่างที่เป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยใช้อานาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่ รวมทั้งการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือมอบให้ ซึ่งทรัพย์สินเงินทอง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบ อนุญาตให้กระทาได้ หรือเป็นแนวปฏิบัติอันควรที่จารีตประเพณีทางการค้าทั่วไปยอมรับว่ากระทำได้


นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทอย่างเคร่งครัดและไม่ยอมให้ผู้ใดละเมิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์ปรัปชั่นหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฏหมาย ข้อบังคับ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตระหนักและสานึกถึงความรับผิดชอบตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยเฉพาะในหัวข้อดังต่อไปนี้


1. ความสานึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ (Responsibility) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Internal Control and Internal Audit) โดยกรรมการผู้ผู้จัดการและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการให้มีมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่นและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายฯอย่างเคร่งครัดและต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


2. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) การดาเนินงานหรือการตัดสินใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องตระหนักในผลที่จะเกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดการคอร์รัปชั่น หรือละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น อันอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นการละเมิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายของประเทศไทย หากการละเมิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย


3. การดาเนินงานด้วยความความโปร่งใสตรวจสอบได้ ( Transparency) โดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบด้านอย่างโปร่งใส และยุติธรรม หากผู้ปฏิบัติงานท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบทราบ หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางสายตรงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนหน้า web site ของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยบริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองแก่ผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นอย่างเต็มที่


4. มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Communication) ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางช่องทางที่กฎหมายกาหนดและช่องทางอื่นที่เหมาะสมตามขอบเขตกฎระเบียบของบริษัทด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถตรวจสอบการดำเนินงาน แนะนำ เสนอแนะ สอบถามและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั่วถึง โปร่งใส ยุติธรรม และมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักหลักบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม ซึ่งกระบวนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นไปตามอานาจดำเนินการของบริษัทฯ


นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมการไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) ยกเว้นการสนับสนุนทางการเมืองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อสาธารณะอย่างเร่งด่วน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน ค่าของขวัญและค่าบริการต้อนรับและรายการอื่นๆที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฎิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ แนวการปฎิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมทุกกระบวนการของธุรกิจและทุกหน่วยงานใน บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ ในทุกระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามโดยยึดหลักนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัดและถือว่าเรื่องคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัทฯการกำหนดความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการนำแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฎิบัติฯ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการนำแนวปฏิบัติฯ นี้ไปบังคับใช้ภายในบริษัทฯ
2. คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้กำหนดไว้
3. พนักงาน จะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยยึดถือแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด


การสื่อสารและการอบรม

1. การปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานครอบคลุมการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการปฐมนิเทศแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ
- การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- การปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

2. การอบรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร และเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การสื่อสารภายในองค์กร
บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ผ่านอีเมลล์ ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงนโยบายหรือแนวปฏิบัติฯ อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นได้จากเวบไซด์ของบริษัทฯ

4. การสื่อสารกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก
การสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก รวมถึง คู่ค้า คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ตัวแทนทางธุรกิจบริษัทฯจะสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมประจาปี เวปไซด์ของบริษัท หนังสือชี้แจง เป็นต้นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความชัดเจนและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ดังต่อไปนี้


คำนิยาม
การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลที่มีอานาจทางการเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ รวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลที่มีอานาจทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นการสนับสนุนทางการเมืองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อสาธารณะอย่างเร่งด่วน

แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามแนวปฎิบัติดังนี้
1. ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น
2. ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด เพื่อนำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือจัดทำสัญญาร่วมกัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการร้องขอให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองภายในบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในบริษัทฯ ได้


แนวปฏิบัติ
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ของขวัญที่มอบให้แก่บริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ ของบริษัท เช่น ของขวัญจากการลงนามในสัญญาร่วมทุน บริษัทฯ อนุญาตให้ตัวแทนพนักงานรับแทนบริษัทฯ ได้
3. ห้ามรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อหวังผลต่อการเลื่อนชั้น เลื่อนตาแหน่ง พิจารณาความดีความชอบประจำปี หรือหวังผลประโยชน์อื่นใด
4. การรับ /ให้ของขวัญตามประเพณีนิยมสามารถรับและให้ได้ไม่เกิน 3,000 บาท หากรับของขวัญมาให้นำไปรวมที่ส่วนกลางเพื่อจะได้จัดสรรให้พนักงานต่อไป


แนวปฏิบัติ
1. ห้ามเลี้ยงรับรอง หรือรับการเลี้ยงรับรองจากลูกค้า หรือคู่ค้าในกรณีต่อไปนี้
1.1 เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าข่ายการติดสินบน
1.2 มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ
1.3 การเลี้ยงรับรองที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น
1.4 การเลี้ยงรับรองที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
1.5 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
2. ตัวแทนของลูกค้าที่เป็นผู้เลี้ยงรับรอง หรือผู้รับเลี้ยง จะต้องอยู่ร่วมการเลี้ยงรับรองด้วย
3. การเลี้ยงรับรองควรมีขึ้นภายหลังที่มีการทำธุรกิจ หากมีเกิดขึ้นก่อน จะทำได้เฉพาะเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
4. การเลี้ยงรับรองให้มีการขออนุมัติที่ถูกต้องตามอานาจดาเนินการแนวปฏิบัติ
ห้ามเสนอสินบน เงินทุจริต หรือการจ่ายเงินที่เป็นการคอร์รัปชั่นอื่นๆ หรือสิ่งใดก็ตามทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบุคคล หรือองค์กรใดๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชนบริษัทฯ มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใด ๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มีการกำหนดแนวทางการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลโดยมีการสอบทานการอนุมัติของผู้ที่มีอำนาจของบริษัทฯ และการติดตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจของการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล ที่ไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น


แนวปฏิบัติและการควบคุม
1. การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
2. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการพิจารณาและตรวจสอบ
3. สอดคล้องกับอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
4. ได้รับการอนุมัติและสอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้อทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่กระทำการหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตัว ของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ด้วยกัน กรณีที่ท่านเกิดความลำบากใจในการปฏิบัติงานกรุณาติดต่อผู้บังคับบัญชาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก อบรม ประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และมิให้การดำเนินงานเป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่นบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ มิได้เป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และการดำเนินงานโครงการต่างๆ รวมถึงกระบวนทางธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีคณะกรรมการตรวบสอบกำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน การดำเนินงานโครงการต่างๆ และกระบวนทางธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะไม่บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่สามารถอธิบายได้ รวมถึงไม่มีการจัดทำบัญชีนอกงบการเงินเพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยพร้อมให้ทำการตรวจสอบได้ทุกเมื่อบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษัทฯ ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ ผ่านทาง ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับการแจ้งเบาะแส และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้


เบาะแสที่ควรรายงาน
1. การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชั่นและ/ หรือฉ้อโกง
2. การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ
3. การใช้เงิน ทรัพย์สินและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
4. มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ตำแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
5. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
6. การละเลยและ/หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อหน้าที่
7. การกระทำที่ผิดกฎหมาย
8. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
9. การกระทำที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวกและ/หรือต่อพนักงานของบริษัทฯ
ในกรณีที่พนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล


เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน
1. ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีเหตุอันเป็นสมควร
2. ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี
3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ


ช่องทางการแจ้งเบาะแส
แจ้งเบาะแสถึง ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยวิธีการดังนี้
1. Email : sales@tes-company.com
2. สายตรง : 081 989 6252
3. ไลน์ไอดี : 081 831 3545
4. ส่งจดหมายมาที่ : ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด สานักงานใหญ่ 555/231-232 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5. กล่องแจ้งเบาะแสที่สานักงานใหญ่ชั้น 2


มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle blowing protection)
1. ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้ง บริษัทฯ จะมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงมากกว่าค้นหาว่าใครเป็นผู้แจ้ง
3. กรณีที่ผู้แจ้งเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. ห้ามคุกคามผู้แจ้งเบาะแส หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย อาจถึงขั้นเลิกจ้าง รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6. ผู้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะไม่ถูกลดตำแหน่งหรือมีผลทางลบต่อตัวผู้แจ้ง แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม


กระบวนการสอบสวนการกระทำผิด
1. ประธานรับเรื่องร้องเรียน
2. กลั่นกรองข้อมูล
3. แต่งตั้งกรรมการสอบสอน
4. สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
5. สรุปผลการสอบสวน
6. แจ้งผลการสอบสวนให้ให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดโทษทางวินัยไว้ 4 ประการ ดังนี้

1. การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. การตักเตือนเป็นหนังสือ
3. การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
4. การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ หากบริษัทฯ พบว่าฝ่าฝืนหรือละเลยต่อแนวปฏิบัตินี้ จะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรวมไปถึงโทษทางวินัย และอาจรวมถึงการดาเนินคดีตามกฎหมาย


บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมุดลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัท ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกด้าน จากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบต่อสังคมจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรู้รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้


การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรู้รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ทั้งยังส่งเสริม การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทจะไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการ ปฏิบัติดตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายใน บริษัท และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติดตามหลักการ สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น


การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัท มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดีิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้


การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดีิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตร พนักงาน เป็นต้น


การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมิน และเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน


นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทกำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี บริษัท มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทำการใดที่เป็น ผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย อยู่เสมอ


ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต โดยบริษัทตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านน้ำ” เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มี่คุณภาพ ควบคู่ไปกับ มาตรการเข้มงวดในการประกัน คุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง


การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสูงแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอย่างเข้มงวด มีการวางระบบ และระเบียบในการดำเนินงาน ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีการใช้ระบบการบริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการจัดการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการนำผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง


การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และ ปฏิบัติดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการผลิตและการดำเนินงานที่ใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสูงแวดล้อม รวมทั้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและ รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงกำหนด “นโยบายใช้น้ำอย่างประหยัด” เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรในการ ดำเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานโดยการใช้นวัตกรรม และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


แนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น


© 2023 Thai Engineering & Services Co., Ltd. All rights reserved.